استفاده از چسب حصیری مرحله پایانی پانسمان محسوب می شود و در صورتی که از کیفیت مناسب برخوردار نباشد باعث ایجاد مشکل در محل تروما خواهد شد. فیکس شدن انواع پانسمان بسیار حائز اهمیت می باشد. زیرا برای برخی زخم ها نیاز است که پانسمان کاملا بر روی آن قرار گیرد.